مقامات قضایی : شامل محاکم صالح دادگستری اعم از دادگاه های عمومی ، حقوقی ، کیفری و انقلاب نظامی ، خانواده و نیز روحانیت می باشد.تصرف : منظور اعمال حقوق ناقله و تصرفات مادی شخص ممنوع المعامله می باشد.بنابراین ممنوع المعامله نوعی محجور تلقی می شود که البته در بعضی موارد حجر وی مطلق نمی باشد.مثلاً ممکن است شخصی در خصوص تصرف دربخشی از اموال خود منع شده باشد نه تنها اموال یا ممکن است ممنوعیت وی مدت زمان محدودی را در بر گیرد.کیفیت تصرف : عبارت ممنوعع المعاملگی غالباً به منع انتقال و واگذاری است ولی رویه موجود این منع را شامل تملک شخص ممنوع نیز میداند یعنی صلاحیت خریداری ملک یا تملکات از هر نوعی نیز سلب می گردد.قائم مقام ممنوع المعامله : ممنوع المعامله در تعریف عام شامل اشخاص صغیر ، اعم از ممیز و غیر ممیز ، غیر رشید ، مجنون و سفیه می گردد منتها حجر این اشخاص قانونی مییی باشد یعنی قانون منع معامله ایشان را تصریح نموده هرچند دررر بعضی موارد جهت اثبات حجر نیاز به حکم قضایی میباشد مثلا در خصوص مجنون و اشخاص غیررشید ولی در مورد صغیرغیر ممیز اصل ممنوعیت وی از تملیک و تملک است .

اشخاص ممنوع المعامله در تعریف ما شامل اشخاصی ست که الزاماً  اوصاف شخص فوق را ندارند ولی توسط محکمه صالح از تصرف در دارایی های خود منع گردیده اند.

مقررات موجود در خصوص ممنوع المعاملگی:

ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک  بند ۱۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی  بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۴۸۹ مجموعه بخشنا مه های ثبتی کد ۵۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ردیف ۱۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی کد ۵۲۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی بخشنامه ۹۴۸۱/۳۴/۳/۱ کانون سر دفتران و دفتر یاران

چند نکته :

  • ممنوع المعاملگی ناشی از حکم قضایی صرفاً منصرف به نقل و انتقال است ولی دفاتر اسناد رسمی از تنظیم هرگونه سند مشخص ممنوع المعامله منع شده اند.
  • شخص ممنوع المعامله می تواند قبول وکالت رسمی نماید ولی از اعطاء وکالت رسمی منع گردیده است.
  • پیشنهاد می شود قبل از هرگونه معامله با اشخاص از وضعیت حقوقی آنها در خصوص ممنوع المعاملگی از طریق دفاتر اسناد رسمی مطلع شوید.